Pozdrav,

Nova verzija printanog nalaza u WizardLab-u donosi izmjenu u dizajnu samog nalaza, ali što je jako bitno, donosi i izmjene nekih ključnih elemenata nalaza.

Stoga, u članku ispod saznajte šta je sve novo, te kako će izgledati nova verzija nalaza.

Rezultati u dvije kolone ? 

Trenutno na nalazu WizardLab-a imamo rezultate u dvije kolone.

U jednoj su svi rezultati koji su unutar referentnog intervala, dok se u drugoj nalaze svi rezultati koji su izdvojeni, pritom mislim na brojčane i opisne rezultate koji su izvan referentnog opsega.

Bez obzira što dosta ljekara smatra ovo pogodnošću, ovakvo vizuelno odvajanje ustvari potiče ljekara da interpretira nalaz parcijalo.
Kolona izdvojeni rezultati usmjerava pogled ljekara na samo jedan dio nalaza, a ne na nalaz kao cijelinu - što bi bila najbolja praksa. 

To je glavni razlog zbog kojeg će Vaši rezultati od sada biti u jednoj koloni. (vidjeti na primjeru ispod).

Osim što su rezultati u jednoj koloni, uz rezultate pojavljivat će se i flagovi koji će sugerisati da su neki rezultati unutar ili van referentnog intervala.

Pored brojčanih rezultata čija je vrijednost iznad referentnog intervala stajati će "H", a pored onih čija je vrijednost ispod stajati će "L".

Opisni rezultati čija vrijednost nije u normalnim referentnim okvirima, a ne mogu se okarakterisati kao H ili L kao npr. u uzorku Urina "Izgled".. imat će samo pozadinsku sivu boju, kao što vidite na primjeru uzorka urina na slici ispod.

Na ovaj način smo postigli da se svi rezultati nalaze u jednoj koloni, ali ipak postoje rezultati koji su naglašeni kako bi se izbjegla mogućnost da neki ljekar u žurbi rada propusti nešto što ne bi smio.

Napomene i Komentari na Nalaz

Osim na strukturi tabele izvjesne promjene će se dogoditi i na prikazivanju komentara.
 
Trenutno u WizardLab-u imate mogućnost da ostavite napomenu na uzorak, ali i mogućnost da ostavite komentar na kompletan nalaz

Na vašem budućem nalazu to će se reflektirati ovako...

Napomene za uzorak će biti prikazane odmah poslije tabele sa rezultatima za taj uzorak, dok će se komentar na nalaz nalaziti na kraju kompletnog nalaza. 

Sve ostale promjene na nalazu su većinom vizuelne prirode, i nema velike promjene u samoj strukturi nalaza.

Nadamo se da će novi izgled nalaz pozitivno odjeknuti kod ljekara i pacijenata.
Ako imate neke dodatne prijedloge i sugestije stojimo na raspolaganju.



Sretno sa radom
Vaš WizardHealth tim

Jeste li pronašli odgovor?