Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija Accounta (računa)
Podešavanje ref. intervala analiza (Brojčani, Opisni, Mikrobiološki)
Podešavanje ref. intervala analiza (Brojčani, Opisni, Mikrobiološki)
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U WizardLab-u imamo 4 formata referentnih vrijednosti za analize:

 • Brojčani

 • Opisni

 • Mikrobiološki

 • Tekstualni

Kada dodajemo novu analizu ovu opciju odaberemo na dijelu "Vrsta rezultata"

Ovisno o kojoj se analizi radi, ovisi i ovaj odabir za analizu.

Prođimo ukratko svaku od ovih stavki:


Brojčani

Brojčanu referentna vrijednost je najbolje koristiti za analize gdje je referentni interval u nekom rasponu.

Kada odaberemo ovu vrstu referentne vrijednosti, možemo preći na dodavanje uslova i ostala podešavanja.

Kao što vidimo na slici ispod, potrebno je da podesimo slijedeće 3 stavke:

 • Uslove

 • Interpretacije

 • Prikaz na nalazu

*USLOV

U ovom dijelu upisujemo statost i spol za koji će važiti dodana referentna vrijednost.

Starost možete podesiti u formatu godina ili dana, te upisati vrijednost.

U ovom slučaju dodat ćemo dob u godinama od 0-18 godina, a za spol kliknemo na polje spol i odaberemo jedan ili više spolova za koje će vrijediti ova ref. vrijednost.

Napomena: Ukoliko ne upišemo uslove, odnosno ne odaberemo ni starost ni spol, ref. interval koji dodamo će vrijediti za sve upisane subjekte (pacijente).

Kada smo dodali dob i spol, možemo preći na dio za dodavanje interpretacije.

*INTERPRETACIJA

U dio za interpretaciju upisujemo operatore (veće, manje, jednako, raspon itd.) te vrijednosti za analizu.

Od operatora možete odabrati između:

 • < manje od

 • <= manje i jednako

 • > veće od

 • >= veće i jednako

 • = jednako

 • - raspon

Za svaku od postavljenih vrijednosti možemo odabrati i odgovarajući flag koji će se prikazivati i na obradi i nalazu.

Na raspolaganju imate slijedeće flagove:

U našem primjeru dodat ćemo analizu gdje ćemo podesiti ovako:

 • Kritično niska vrijednost (LL) od 0 do 2

 • Niska vrijednost (L) od 2 do 4

 • U referentnom intervalu (N) od 4 do 8

 • Visoka vrijednost (H) od 8 do 12

 • Kritično visoko (HH) od 12 do 20

*PRIKAZ NA NALAZU

Preostaje nam još da odaberemo kako da prikažemo referentnu vrijednost na obradi i nalazu.

U ovom slučaju pošto je normalan, odnosno u referentnom intervalu svaka vrijednost od 4 do 8, tako ćemo upisati da nam se prikazuje i na obradi i nalazu.

Time smo uspješno podesili referentni interval za ovu analizu, za spolove muški i ženski za dob 0-18 godina.

Sada ukoliko treba da dodamo i referentnu vrijednost za odrasle muškarce, onda ćemo napraviti novi uslov i tu odabrati dob 18-120 godina, te odabrati samo muški spol.

Dakle idemo na dodaj novu ref. vrijednost

Sada odaberemo dob i spol

Te ćemo sada za ovu dob i spol odabrati da je ref. interval u rasponu od 6-12.

Svaka vrijednost ispod 6 će imati flag (L), dok će svaka vrijednost iznad 12 imati flag (H).

U ovom slučaju, za vrijednosti od 6-12 godina neće biti flaga na obradi i nalazu.

Možete dodati koliko god ref. intervala želite ovisno o potrebi.

Proces dodavanja je isti.

Opisni

Ukoliko se radi o analizi koja zahtjeva opisni rezultat, tada pri dodavanju analize odaberemo opisni kao vrstu rezultata.

Kada smo to uradili, ispod analize imamo opciju da dodamo opisnu ref. vrijednost

Sada treba da upišemo:

 • Rezultate za pretragu - gdje odaberemo neki od predefinisanih opisnih rezultata, te odaberemo koji flag odgovara tom rezultatu

 • Prikaz na obradi i nalazu - gdje upisujemo šta će se prikazati kao ref. vrijednost na obradi i nalazu

Uradimo sada jedan primjer analize, gdje ćemo imati 2 rezultata:

 • negativan, gdje ćemo odabrati i flag NEG

 • pozitivan, gdje ćemo odabrati i flag POS

Dodamo prvo negativan rezultat

Sada da bi dodali i pozitivan rezultat sa flagom POS, idemo na dodaj novi opisni rezultat

Nakon toga dodamo i ovaj opisni rezultat istim procesom kao što smo dodali negativan.

Sada preostaje da dodamo i prikaz na obradi i nalazu, pa ćemo za ovu analizu upisati da nam je normalan, odnosno ispravan rezultat Negativan.

Sada na obradi za ovu analizu imat ćete ponuđena ova 2 opisna rezultata, te ref. vrijednost prikazanu kao Negativan.

Mikrobiološki

Ovu vrstu rezultata ćemo odabrati ukoliko imamo mikrobiološku analizu za koje je potrebno eventualno odabrati i izolovani uzročnik kao i antibiogram.

Pri dodavanju analize jednostavno odaberemo vrstu rezultata "Mikrobiološki"

Sada imamo opciju da dodamo opisni, odnosno mikrobiološki rezultat ili više njih klikom na dugme ispod

Za našu testnu mikrobiološku analizu odabrat ćemo 2 rezultata:

 • Salmonella sp. je izolovana - i ovaj rezultat ćemo označiti flagom DET odnosno "Prisutno" time označavajući da je pronađena salmonella sp. u uzorku

  Za ovaj flag DET je podešeno da je to rezultat koji nije ispravan (normalan) te će omogućiti odabir uzročnika te odabir antibiograma ukoliko je definisan za uzročnika

 • Salmonella sp. nije izolovana - uz odabir ovog rezultata odabrat ćemo flag ND, odnosno "Nije prisutan" i time smo označili da nije nađen uzročnik te je ovo definisano kao ispravan rezultat, odnosno normalan.

Za ovaj tip referentne vrijednosti nemamo opciju prikaza ref. vrijednosti na nalazu kao za Opisnu.

Time smo završili podešavanje mikrobiološke vrste referentne vrijednosti.

Na obradi kada se odabere rezultat Salmonella sp. nije izolovana imat ćete ovaj prikaz:

Dok kada se odabere rezultat Salmonella sp. je izolovana imat ćemo opciju odabira uzročnika, zastupljenosti i eventualno antibiograma

Tekstualni

Određene analize mogu da imaju kompleksne rezultate za koje nije dovoljno neko jednostavno malo polje za upis rezultata.

U tom slučaju za tu analizu odaberete vrstu rezultata "Tekstualni"

Sada ćete za ovu analizu za upis rezultata imati veliko polje, odnosno tekstualni editor za upis slobodnog teksta, ili odabir već predefinisanog rezultata, odnosno komentara.


Za analize sa ovom vrstom rezultata moguće je definisati templejte, odnosno predefinisane rezultate unutar administracije te analize. Na obradi tada imate mogućnost da jednostavno upišete tekstualni rezultat, ili da kao kod predefinisanih komenatara izaberete jedan od predefinisanih rezultata (templejt)

Za više detalja o tome kako da koristite i podesite tekstuane template rezultate za ove analize, pročitajte zasebno uputstvo klikom na link ovdje.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?